Інформація для авторів

 

НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ «МЕДИЦИНА»

 

Оголошується набір наукових статей до № 8 наукового журналу                                           «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина».

Набір триває включно до 27 червня 2014 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20884-10684 ПР від 12.08.2014

В науковому журналі «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

 Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

 На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.

 Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 формування мети статті;

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».

  Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).

 

 ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ:

Пасєчнікова Н. В., Бушуєва Н. М. Перспективи використання пупіллометріі для оцінки психофізіологічного стану людини у судовій практиці

Анотація. В практику медичних і біологічних досліджень останніх років все ширше впроваджуються нові методи вивчення патофізіологічних параметрів стану людини. Одному з них, а саме використання пупіллометрії для оцінки психофізіологічного стану людини присвячується дана стаття.

Ключові слова: пупіллометрія, оцінка псіхофізіологічного стану людини, судова практика.

Пасечникова Н. В., Бушуева Н. Н. Перспективы использования пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека в судебной практике

Аннотация. В практику медицинских и биологических исследований последних лет всё шире внедряются новые методы изучения патофизиологических параметров состояния человека. Одному из них, а именно использованию пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека, посвящена данная статья.

Ключевые слова: пупиллометрия, оценка психофизиологического состояния человека, судебная практика.

Pasechnikova N., Bushueva N. Prospects for coreometry estimation of a psychophysiological state of a person in judicial practice

Summary. In the practice of medical and biological research in recent years are increasingly introducing new methods for studying the pathophysiological parameters of the human condition. One of them, namely the use of coreometry to assess the psychophysiological state of man dedicates this article.

Key words: coreometry, pathophysiological parameters of the human condition, judicial practice.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

 Для опублікування вашої статті у № 8 вам необхідно направити до 27 червня 2014 року (включно)

електронною поштою до редакції ( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) наступні матеріали:

 

 наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

 інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти;

 відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);

 авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

 відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._інформаційна довідка, Шевченко_І.І._рецензія, Шевченко_І.І._авторський реферат, Шевченко_І.І._оплата

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина» № 8 будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 07 серпня 2014 року.

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 068 331 58 98.

 

Контакти:

Редакція Наукового віснику

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Медицина»

 

Одеський медичний інститут

Міжнародного гуманітарного університету

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33

+38 068 331 58 98

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.vestnik-medicine.mgu.od.ua