Вихідні дані

 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
 Серія «Медицина»:

Рік заснування:

2010

Проблематика:

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців з України та зарубіжжя у медичній сфері

ISSN:

 2308-5223

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 20884-10684 ПР від 12.08.2014 р.

Фахова реєстрація:

на оформленні

Галузь науки:

медичні науки

Періодичність:

6 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Міжнародний гуманітарний університет

Головний редактор:

Пекліна Г.П., доктор медичних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бачеріков В.А., кандидат хімічних наук, доцент

Члени редколегії:

Антіпов М.Г., к.м.н., доцент;

Бочаров В.А., д.м.н., професор;

Венгер Г.Ю., д.м.н., професор;

Галина І.В., д.м.н., професор;

Гоцуляк Л.О., д.б.н., професор;

Дєньга О.В., д.м.н., професор;

Єршова-Бабенко І.В., д.філ.н., професор;

Зубкова Л.П., д.м.н., професор;

Кевра М.К., д.м.н., професор;

Ковальова Л.М., д.м.н., професор;

Колоденко В.О., д.м.н., професор;

Кушнір С.М., д.м.н., професор;

Лобенко А.О., д.м.н., професор, академік АМН України;

Ніколаєва Н.Г., д.м.н., професор;

Павленко О.В., д.м.н., професор;

Пахлеванзаде Аліреза, д.м.н.;

Сердюк В.В., д.м.н., професор;

Хорошилкіна Ф.Я., д.м.н., професор.

Додаткові відомості:

Назва журнала англійською мовою:

“International Humanitarian University Herald. Medicine”

Адреса редакції:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Медицина»,

Міжнародний гуманітарний університет 
вул. Фонтанська дорога, буд. 33
м. Одеса, 65009, Україна 
Тел. +38 068 331 58 98
Е-mail: editor@vestnik-medicine.mgu.od.ua
Веб-сайт: www.vestnik-medicine.mgu.od.ua